日本語 English 한글 中國語 ภาษาไทย Bahasa Indonesia Français
 
 
  Japanese version only  
  Japanese version only Japanese version only Japanese version only JET Blog JET Blog  
 

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นJET

1. คอร์ส

คอร์ส เริ่มเรียน กลุ่มวิชา และ ระดับ
คอร์ส 1 ปี
เพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี- ป.โท
เม.ย. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ A (ระดับกลาง~สูง)
คอร์ส 1.5 ปี
เพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี- ป.โท
ต.ค. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ B (ระดับกลาง~สูง)
คอร์ส 2 ปี
เพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี- ป.โท
เม.ย. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน A (ระดับต้น~กลาง)
→กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ A (ระดับกลาง~สูง)
คอร์ส 1 ปี
ภาษาญี่ปุ่น
เม.ย. หรือ ต.ค. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน A หรือ B
 (ระดับต้น~กลาง~สูง)
 

2. จำนวนรับ

150 คน(คอร์สเตรียมศึกษาต่อ 56 คนและ คอร์สภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 94 คน)
 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

You must satisfy at least one among the three conditions below.
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระบบ 12 ปีจากต่างประเทศ
2) เป็นผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
3) เป็นผู้ที่ทางโรงเรียนเห็นว่ามีความสามารถที่จะเรียนได้เทียบเท่ากับผู้มีคุณสมบัติข้างต้น
※ ทางโรงเรียนไม่รับนักเรียนจากบางประเทศ กรุณาสอบถามก่อนจะสมัคร
 

4. เอกสารสำหรับการสมัคร

(กรุณาเตรียมเอกสารที่จำเป็นในข้อ A และในข้อ B ให้พร้อมโดยในข้อ B ให้เตรียมเฉพาะกลุ่มที่ตรงกับตัวเอง)A. เอกสารของผู้สมัคร
1) ใบสมัคร(ใช้แบบฟอร์มที่ได้รับจากโรงเรียน) 1ชุด
2) ประวัติส่วนตัว(ใช้แบบฟอร์มที่ได้รับจากโรงเรียน) 1ชุด
3) ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองการจบการศึกษาจากสถาบันที่จบล่าสุด(ตัวจริง) 1ชุด
4) ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาล่าสุดทุกเทอม 1ชุด
5) สำเนาพาสปอร์ต 1ชุด
6) รูปถ่าย(4㎝×3㎝)(ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) 7รูป


B. เอกสารรับรองความสามารถในการชำระค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
a.กรณีพ่อแม่ในประเทศจะโอนเงินข้ามประเทศมาให้
1) สเตทเมนท์บัญชีชื่อผู้โอนเงิน(ตัวจริง) 1ชุด
2) ใบรับรองว่าจะสนับสนุนการเงิน(ใช้แบบฟอร์มของโรงเรียน) 1ชุด
3) เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ออกค่าใช้จ่าย
(ทะเบียนบ้าน、หรือสูติบัติตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรอง)
1ชุด
4) เอกสารแสดงอาชีพและรายได้ทั้งปีของผู้โอนเงิน 1ชุด
 
b.กรณีมาเรียนด้วย「เงินตัวเอง」(เฉพาะนักเรียนที่มีประวัติการทำงานพอสมควร)
1) สเตทเมนท์บัญชีชื่อผู้สมัคร(ตัวจริง) 1ชุด
2) เอกสารแสดงอาชีพและรายได้ทั้งปีของผู้สมัคร 1ชุด
 
c.กรณีญาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน
1) ใบรับรองว่าจะสนับสนุนการเงิน(ใช้แบบฟอร์มของโรงเรียน) 1ชุด
2) ใบรับรองการเสียภาษีที่มีการระบุรายได้ทั้งปี (ออกให้โดยที่ว่าการอำเภอ) 1ชุด
3) สเตทเมนท์บัญชีชื่อผู้สนับสนุนทางการเงิน 1ชุด
4) ใบรับรองความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร 1ชุด
5) เอกสารรับรองการทำงาน 1ชุด
6) เอกสารแสดงตัว 1ชุด

5. วิธีการสมัคร (เลือกเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง)

You can apply by one of the three ways below: 
a) ผู้สนับสนุนการเงิน หรือผู้สมัครส่งเอกสารสำหรับการสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร 20,000 เยนที่โรงเรียน
b) โอนเงินค่าสมัคร 20,000 เยนเข้าบัญชีธนาคารของ โรงเรียนและส่งเอกสารสมัครเรียนมาที่โรงเรียน โดยส่ง เป็นจดหมายลงทะเบียน
(เงินค่าธรรมเนียมธนาคารนั้นมิได้รวมอยู่ในเงินค่าสมัครให้ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบ)
c)  ผู้สมัครส่งเอกสารที่สำนักงานที่ทางโรงเรียนกำหนด
 

6.ช่วงเวลารับสมัคร

นักเรียนที่จะเข้าเรียนในเดือน เม.ย. 2020 :
นักเรียนที่จะเข้าเรียนในเดือน ต.ค. 2020 :
สมัครได้ตั้งแต่ 2 ก.ย. 2019 - 15 พ.ย.⇒20 ธ.ค. 2019
สมัครได้ตั้งแต่ 9 มี.ค. 2020 - 15 พ.ค. 2020⇒1 มิ.ย. 2020
The deadline will be prolonged until late June. But, according to the nationality and courses that you are taking, the deadline will be different. So, please feel free to contact us for more information needed.
 

7.การพิจารณา

ทางโรงเรียนจะพิจารณาจากเอกสารที่ส่งมาพร้อมค่าสมัคร 20,000 เยนแล้วจะแจ้งว่านักเรียนผ่านการพิจารณาหรือไม่ หากนักเรียนผ่านการพิจารณาทางโรงเรียนจะออกใบอนุญาตเข้าเรียนให้ และให้นักเรียนชำระค่าเข้าเรียน แต่ว่าหากนักเรียนยกเลิกการเข้าเรียนหลังได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนแล้ว จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร และค่าเข้าเรียนที่ชำระแล้วโดยเด็ดขาด

 

8.การตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะรวบรวมเอกสารส่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูล สำหรับการออกใบรับรองเพื่อไปทำวีซ่านักเรียนต่างชาติ

เมื่อผลการตรวจสอบออกมาแล้ว และนักเรียนได้รับใบแจ้งว่าได้รับการรับรองให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว นักเรียนต้องชำระค่าเล่าเรียนปีแรกพร้อมกับค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน และค่าประกัน (12,000 เยน) เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะได้รับใบรับรองจริงๆ

นักเรียนที่จะเข้าเรียนเดือนเม.ย. จะได้รับผลช่วงปลายเดือน ก.พ. และนักเรียนที่จะเข้าเรียนเดือน ต.ค. จะได้รับผลช่วงปลายเดือน ส.ค.

 

 

9.การเตรียมการก่อนถึงกำหนดเข้าเรียน

ผู้ที่ได้รับ「ใบรับรองให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่น」จะต้องนำไปยื่นขอวีซ่าที่ สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่น (หรือสถานกงศุล) และทำการยื่นเรื่องเพื่อขอออกนอกประเทศ

 

10.การชำระเงิน(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ค่าสมัครคัดเลือก 20,000 yen จ่ายตอนสมัครกับทางโรงเรียน
ค่าเข้าศึกษา 50,000 เยน จ่ายตอนได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษา
ค่าเล่าเรียน คอร์สภาษาญี่ปุ่น 1 ปี
(วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานA/B)
670,000 เยน
(กรณีแบ่งชำระ)
เทอม1 335,000 เยน เทอม2 335,000 เยน
จ่ายตอนได้รับใบแจ้งว่าได้รับการรับรองให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
คอร์ส 1 ปีเตรียมศึกษาต่อ
(วิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ A)
780,000 เยน
(กรณีแบ่งชำระ)
เทอม1 390,000 เยน เทอม2 390,000 เยน
คอร์ส 1.5 ปีเตรียมศึกษาต่อ
(วิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ B)
1,115,000 เยน
(กรณีแบ่งชำระ)
เทอม1 335,000 เยน
เทอม2 390,000เยน เทอม3 390,000เยน
คอร์ส 1 ปีเตรียมศึกษาต่อ
(วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานA และวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ A)
1,450,000 เยน
(กรณีแบ่งชำระ)
เทอม1 335,000 เยน
เทอม2 335,000 เยน
เทอม3 390,000 เยน เทอม4 390,000 เยน
วิชาเลือก คณิตศาสตร์  66,000 เยน
ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาละ 33,000 เยน
หลังจากเข้าเรียนแล้วค่อยจ่ายตอนลงทะเบียน
 
-ข้อควรระวัง-
1) ตามกฏทางโรงเรียนจะเรียกเก็บค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนคอร์สเลยครับ แต่ว่ากรณีที่นักเรียนจะแบ่งชำระนักเรียนจะต้องชำระค่าเรียนเทอมเมษายน ภายในวันที่ 1 มีนาคม และชำระค่าเทอมตุลาคม ภายในวันที่1 กันยายน
2) เงินที่ชำระแล้วไม่สามารถขอคืนได้ (ทั้งนี้หากมีเหตุผลอันสมควรที่ทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนก่อนเปิดภาคเรียนได้ โรงเรียนจะพิจารณาคืนเงินค่าเรียนให้ โดยหักค่าสมัครแรกเข้าเป็นกรณีไป อนึ่ง ในกรณีที่ทางการญี่ปุ่นไม่พิจารณาออกวีซ่าให้ โรงเรียนจะดำเนินการคืนเงินค่าแรกเข้า สำหรับการรับเงินคืนจากทางโรงเรียนใน 2 กรณีดังกล่าว ให้นำใบอนุญาตเข้าเรียนที่ทางโรงเรียนออกให้ มาติดต่อรับเงินคืนจากทางโรงเรียนต่อไป)
3) ค่าหนังสือเรียนนักเรียนต้องจ่ายเองตามจริง(ค่าตำรา และเอกสารประกอบการสอน ปีละประมาณ 10,000-20,000เยน)

 

11. วิธีการโอนเงิน

ธนาคาร : Mizuho Bank Ltd.
( Ikebukuro Nishiguchi Branch, Tokyo)
Swift code : MHCBJPJT
หมายเลขบัญชี : 2922509
ชื่อบัญชี : JET Nihongo Gakko (JET日本語学校)

 (กรณีโอนเงินจากภายในประเทศญี่ปุ่น ชื่อบัญชีอาจจะเป็น SHIBANAGA KOKUSAI GAKUEN )

ที่อยู่ : 7-8-9 Takinogawa, Kita-ku, Tokyo, JAPAN
Post Code114-0023 
โทรศัพท์ : +81-3-3916-2101
FAX : +81-3-3916-5333

1) ตอนโอนเงินกรุณาโอนโดยใช้ชื่อผู้สมัคร
2) นักเรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอนเอง
3) กรณีที่นักเรียนโอนเงินจากธนาคารที่ไม่มีข้อตกลงกับธนาคารมิสึโฮะ เงินที่โอนมาอาจจะถูกหักค่าธรรมเนียมมากกว่าปกติ หากเงินที่โอนมาไม่พอ ทางโรงเรียนจะเรียกเก็บจากนักเรียนหลังจากที่เข้ามาเรียนแล้ว

  : Flywire
กรุณาทำเรื่องการจ่ายเงินตามลิงค์ด้านล่างนี้
URL : https://www.flywire.com/pay/jet-academy/
สอบถามเพิ่มเติม : +1-800-346-9252(เบอร์โทรฟรีจากประเทศอเมริกา )
: +81-50-5846-6695(เบอร์โทรประเทศญี่ปุ่น )
 
1) ไม่สามารถใช้งานกรณีการโอนเงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
2) จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน Flywire (ตอนลงทะเบียนกรุณากรอกข้อมูลโดยใส่ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) เลขรหัสขออนุญาติเข้าศึกษาต่อ(หรือรหัสนักศึกษา)ให้ถูกต้อง หลังจากลงทะเบียนเสร็จ สามารถใช้จ่ายเงินในครั้งต่อไปได้)
TOP