เนื้อหาสำคัญในการรับสมัครนักเรียนประจำปี 2024

1.คอร์ส

คอร์สเดือนที่เริ่มเรียนสาขาวิชาและระดับ
คอร์ส1ปีศึกษาต่อปริญญาตรี และปริญญาโทเมษายนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ A
(ระดับกลาง ~ระดับสูง)
คอร์ส1.5ปีศึกษาต่อปริญญาตรี และปริญญาโทตุลาคมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ B
(ระดับกลาง ~ระดับสูง)
คอร์ส2ปีศึกษาต่อปริญญาตรี และปริญญาโทเมษายนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน A
(ระดับต้น~ระดับกลาง)
→ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ A
(ระดับกลาง~ระดับสูง)
คอร์ส1ปี ภาษาญี่ปุ่นเมษายน และตุลาคมภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน A หรือ B
(ระดับต้น~ระดับกลาง~ระดับสูง)

2.จำนวนนักเรียนไม่เกิน

150ท่าน (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อไม่เกิน 56ท่าน・ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานไม่เกิน 94ท่าน)

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระบบ 12 ปีจากต่างประเทศ
 2. เป็นผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาต่อไป เช่น มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 3. เป็นผู้ที่ทางโรงเรียนเห็นว่ามีความสามารถที่จะเรียนได้เทียบเท่ากับผู้มีคุณสมบัติข้างต้น

※ทางโรงเรียนไม่รับนักเรียนจากบางประเทศ หรือบางพื้นที่ กรุณาสอบถามก่อนจะสมัคร

4.เอกสารสำหรับการสมัคร

กรุณาเตรียมเอกสารที่จำเป็นในข้อ A และในข้อ B ให้เรียบร้อยโดยเตรียมเฉพาะเอกสารที่ตรงกับตัวเอง

 1. ใบสมัคร(ใช้แบบฟอร์มที่ได้รับจากโรงเรียน) 1ชุด
 2. ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองการจบการศึกษาจากสถาบันที่จบล่าสุด(ตัวจริง) 1ชุด
 3. ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาล่าสุดทุกเทอม 1ชุด
 4. สำเนาพาสปอร์ต 1ชุด
 5. รูปถ่าย(4cm×3cm)(ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) 7รูป

B เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันความสามารถในการชำระค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

a. กรณีพ่อแม่ในประเทศจะโอนเงินข้ามประเทศมาให้
 1. สเตทเมนท์บัญชีชื่อผู้โอนเงิน(ตัวจริง) 1ชุด
 2. ใบรับรองว่าจะสนับสนุนการเงิน(ใช้แบบฟอร์มของโรงเรียน) 1ชุด
 3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ออกค่าใช้จ่าย 1ชุด
  (ทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรอง)
 4. เอกสารแสดงอาชีพและรายได้ทั้งปีของผู้โอนเงิน 1ชุด
b. กรณีมาเรียนด้วย「เงินตัวเอง」(เฉพาะนักเรียนที่มีประวัติการทำงานพอสมควร)
 1. สเตทเมนท์บัญชีชื่อผู้สมัคร(ตัวจริง) 1ชุด
 2. เอกสารแสดงอาชีพและรายได้ทั้งปีของผู้สมัคร 1ชุด
c. กรณีญาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน
 1. ใบรับรองว่าจะสนับสนุนการเงิน(ใช้แบบฟอร์มของโรงเรียน) 1ชุด
 2. ใบรับรองการเสียภาษีที่มีการระบุรายได้ทั้งปี (ออกให้โดยที่ว่าการอำเภอ) 1ชุด
 3. สเตทเมนท์บัญชีชื่อผู้สนับสนุนทางการเงิน 1ชุด
 4. ใบรับรองความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร 1ชุด
 5. เอกสารรับรองการทำงาน 1ชุด
 6. เอกสารแสดงตัว 1ชุด

※นักเรียนที่สมัครจากบางประเทศ (เช่น อินโดนีเชีย ) นอกจากเอกสารข้างต้น อาจต้องมีการขอเอกสารเพิ่มเติม

5.วิธีการสมัคร (เลือกเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งจากวิธีด้านล่างนี้)

 1. ผู้สนับสนุนการเงิน หรือผู้สมัครส่งเอกสารสำหรับการสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร  20,000 เยนที่เจ้าหน้าที่โรงเรียน
 2. โอนเงินค่าสมัคร 20,000 เยนเข้าบัญชีธนาคารของ โรงเรียนและส่งเอกสารสมัครเรียนมาที่โรงเรียน โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียน (เงินค่าธรรมเนียมธนาคารนั้นมิได้รวมอยู่ในเงินค่าสมัครให้ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบ)
 3. ผู้สมัครส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานในต่างประเทศตามที่ทางโรงเรียนกำหนด

6.ช่วงเวลารับสมัคร

นักเรียนที่จะเข้าเรียนในเดือน เม.ย. 2024สมัครได้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2023 – 15 พ.ย. 2023
นักเรียนที่จะเข้าเรียนในเดือน  ต.ค. 2024สมัครได้ตั้งแต่ 11 มี.ค. 2024 – 15 พ.ค. 2024

※ ปิดรับสมัครเมื่อถึงกำหนดปิดรับสมัคร หรือมีนักเรียนสมัครเรียนเต็มจำนวนแล้ว

7.การพิจารณาของทางโรงเรียน

ทางโรงเรียนจะพิจารณาจากเอกสารที่ส่งมาพร้อมค่าสมัคร 20,000 เยนแล้วจะแจ้งว่านักเรียนผ่านการพิจารณาหรือไม่ หากนักเรียนผ่านการพิจารณาทางโรงเรียนจะออกใบอนุญาตเข้าเรียนให้ และให้นักเรียนชำระค่าเข้าเรียน แต่ว่าหากนักเรียนยกเลิกการเข้าเรียนหลังได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนแล้ว จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร และค่าเข้าเรียนที่ชำระแล้วโดยเด็ดขาด

8.การตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะรวบรวมเอกสารส่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูล สำหรับการออกใบรับรองเพื่อไปทำวีซ่านักเรียนต่างชาติ
 เมื่อผลการตรวจสอบออกมาแล้ว และนักเรียนได้รับใบแจ้งว่าได้รับการรับรองให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว นักเรียนต้องชำระค่าเล่าเรียนปีแรกพร้อมกับค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน และค่าประกัน (15,000 เยน) เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะได้รับใบรับรองฉบับจริง
นักเรียนที่จะเข้าเรียนเดือนเม.ย. จะได้รับผลช่วงปลายเดือน ก.พ. และนักเรียนที่จะเข้าเรียนเดือน ต.ค. จะได้รับผลช่วงปลายเดือน ส.ค.

9.การเตรียมการก่อนถึงกำหนดเข้าเรียน

ผู้ที่ได้รับ「ใบรับรองให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่น」จะต้องนำไปยื่นขอวีซ่าที่ สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่น (หรือสถานกงศุล) และทำการยื่นเรื่องเพื่อขอออกนอกประเทศ

10.การชำระเงิน(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ค่าสมัคร20,000 เยนจ่ายตอนสมัครกับทางโรงเรียน
ค่าเข้าศึกษา50,000 เยนจ่ายตอนได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษา
ค่าเล่าเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น 1 ปี
(วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานA/B)
700,000เยนจ่ายตอนได้รับใบแจ้งว่าได้รับการ
รับรองให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
(กรณีแบ่งชำระ)
เทอม1 350,000เยน
เทอม2 350,000เยน
คอร์ส 1 ปีเตรียมศึกษาต่อ
(วิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ A)
820,000เยน
(กรณีแบ่งชำระ)
เทอม1 410,000เยน
เทอม2 410,000เยน
คอร์ส 1.5 ปีเตรียมศึกษาต่อ
(วิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ B)
1,170,000เยน
(กรณีแบ่งชำระ)
เทอม1 350,000เยน
เทอม2 410,000เยน
เทอม3 410,000เยน
คอร์ส 2 ปีเตรียมศึกษาต่อ
(วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานA
และวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
การศึกษาต่อ A)
1,520,000เยน
(กรณีแบ่งชำระ)
เทอม1 350,000เยน
เทอม2 350,000เยน
เทอม3 410,000เยน
เทอม4 410,000เยน
วิชาเลือกคณิตศาสตร์ 70,000 เยน
ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาละ 35,000 เยน
หลังจากเข้าเรียนแล้วค่อยจ่ายตอนลงทะเบียน

ข้อควรระวัง)

 1. ตามกฏทางโรงเรียนจะเรียกเก็บค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนคอร์ส แต่ว่ากรณีที่นักเรียนจะแบ่งชำระนักเรียนจะต้องชำระค่าเรียนเทอมเมษายน ภายในวันที่ 1 มีนาคม และชำระค่า้เรียนเทอมตุลาคม ภายในวันที่1 กันยายน
 2. เงินที่ชำระแล้วโดยพื้นฐานไม่สามารถขอคืนได้ ทั้งนี้หากมีเหตุผลตามเงื่อนไขด้านล่างจะพิจารณาการคืนเงิน
  (1) ก่อนการเข้ารับการศึกษา มีเหตุจำเป็นต้องลาออก จะคืนเงินให้เฉพาะค่าเล่าเรียน ยกเว้นค่าสมัครคัดเลือกและค่าเข้าศึกษาไม่คืนให้ (โดยนักเรียนต้องนำหนังสืออนุญาตให้เข้าเรียนมาแลกคืน)
  (2)กรณีที่ทางการญี่ปุ่นไม่พิจารณาออกวีซ่าให้ โรงเรียนจะดำเนินการคืนเงินค่าเข้าศึกษา(โดยนักเรียนต้องนำหนังสืออนุญาตให้เข้าเรียนมาแลกคืน)
  (3)หลังจากการเข้ารับการศึกษาแล้วมีเหตุจำเป็นต้องลาออกกลางคัน เงินค่าเรียนเทอมถัดไป จะได้รับการคืน
 3. ค่าหนังสือเรียนนักเรียนต้องจ่ายเองตามจริง (ค่าตำรา และเอกสารประกอบการสอน ปีละประมาณ 10,000 – 20,000 เยน)

11.การโอนเงินค่าใช้จ่าย

1)บัญชีธนาคาร

ธนาคาร:MIZUHO BANK IKEBUKURO NISHIGUCHI BRANCH
SWIFT CODE:MHCBJPJT
หมายเลขบัญชี:普通預金2922509
ชื่อบัญชี:JET NIHONGO GAKKO
(กรณีโอนเงินจากภายในประเทศญี่ปุ่น ชื่อบัญชีอาจจะเป็น SHIBANAGA KOKUSAIEN)
ที่อยู่:7-8-9 TAKINOGAWA, KITA-KU, TOKYO Post Code 114-0023
โทรศัพท์:+81-3-3916-2101

※ตอนโอนเงินกรุณาโอนโดยใช้ชื่อผู้สมัคร
※นักเรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอนเอง
※กรณีที่นักเรียนโอนเงินจากธนาคารที่ไม่มีธุรกรรมกับธนาคารมิสึโฮะ เงินที่โอนมาอาจจะถูกหักค่าธรรมเนียมมากกว่าปกติ หากเงินที่โอนมาไม่พอ ทางโรงเรียนจะเรียกเก็บจากนักเรียนหลังจากที่เข้ามาเรียนแล้ว

2)จ่ายโดยเครดิตการ์ด

กรุณาทำเรื่องการจ่ายเงินตามลิงค์ด้านล่างนี้
URL:https://www.flywire.com/pay/jet-academy/

สอบถามเพิ่มเติม: เบอร์โทรฟรีจากประเทศอเมริกา +1 800 346 9252
  : เบอร์โทรประเทศญี่ปุ่น   +81 (50) 5846 6695

flywireロゴ

※สามารถใช้โอนเงินแทนการโอนผ่านบัญชีธนาคารได้
※ไม่สามารถใช้งานกรณีการโอนเงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
※ จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน Flywire
 (ตอนลงทะเบียนกรุณากรอกข้อมูลโดยใส่ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) เลขรหัสขออนุญาติเข้าศึกษาต่อ(หรือรหัสนักศึกษา)ให้ถูกต้อง หลังจากลงทะเบียนเสร็จ สามารถใช้จ่ายเงินในครั้งต่อไปได้)

สำหรับท่านที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ โท จากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับท่านที่จบปริญญาตรี หรือโท จากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ต้องการจะเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงเพื่อหางานทำในประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถเข้าเรียนคอร์ส 1 ปี ภาษาญี่ปุ่นได้
ระยะเวลาที่สามารถส่งใบสมัครได้ ไม่ได้มีกำหนดไว้ แต่ขอให้มาปรึกษาโดยเร็ว โดยทางโรงเรียนจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเป็นรายบุคคล

ท่านที่ย้ายมาจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแห่งอื่น

ท่านที่ศึกษาจบจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแห่งอื่นแล้วต้องการมาเรียนต่อที่โรงเรียนเจ็ท ทางโรงเรียนจะดูแลเป็นรายบุคคล เพื่อประเมินว่าท่านสามารถสมัครได้หรือไม่ ในส่วนของระยะเวลาที่สามารถส่งใบสมัครได้ ไม่ได้มีกำหนดไว้ แต่ขอให้มาปรึกษาโดยเร็ว