คอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียง โดยในคอร์สนี้ไม่เพียงแต่จะมีการเตรียมตัวสำหรับการสอบ EJU และ JLPT N1 เท่านั้น แต่ยังมีการเตรียมตัวให้นักเรียนพร้อมสำหรับการสอบทุกๆด้านอีกด้วย นอกจากวิชาภาษาญี่ปุ่น ยังมีวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)อีกด้วย

นอกจากนั้นยังมีการสอนเขียนแผนการวิจัยซึ่งเป็นงานที่ต้องทำสำหรับการสมัครสอบ รวมถึงการสอนการสอบสัมภาษณ์ด้วย ซึ่งการเตรียมพร้อมทุกด้านจะมีการสอนเป็นขั้นตอนอย่างละเอียด

【ระบบการเรียนเตรียม】
ในการจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นนั้นมีเงื่อนไขว่าต้องผ่านการเรียนในโรงเรียนเป็นระยะเวลา 12 ปี แต่ว่ามีบางประเทศสามารถเรียนจบม.ปลายได้ภายใน 10 หรือ 11 ปี ดังนั้นตามเงื่อนไขแล้วนักเรียนที่มาจากประเทศเหล่านี้จะไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้
แต่ว่าหากนักเรียนที่มาจากประเทศดังกล่าวจบคอร์สเตรียมจากโรงเรียนที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรับรองให้เป็นโรงเรียนเตรียมก็จะได้รับสิทธิ์ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
โรงเรียน JET มีคอร์สที่ได้รับการรับรองให้เป็นคอร์สเตรียมคือ คอร์สเตรียมศึกษาต่อ 1 ปี(ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ A) ซึ่งจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายนของทุกปี และคอร์สเตรียมศึกษาต่อ 1.5 ปี(ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ B)

※Tuition fees will be revised starting with students admitted in the academic year 2023.Click here to view the tuition fees for academic year 2022.

คอร์ส 1 ปีเตรียมศึกษาต่อ

เทอมที่ 1
เมษายน – กันยายน
เทอมที่ 2
ตุลาคม – มีนาคม
ชื่อคอร์สภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อA
(หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา)
วีซ่าวีซ่านักเรียนต่างชาติ
(1 ปี 3 เดือน)
จำนวนชั่วโมงเรียน
(วิชาบังคับ)
1,000ชั่วโมง
(ภาษาญี่ปุ่น・สังคมปัจจุบัน・ภาษาอังกฤษ)
ระดับระดับกลาง
(เตรียมศึกษาต่อ)
ระดับสูง
(เตรียมศึกษาต่อ)
ค่าเรียน820,000เยน
(หากเลือกเรียนคณิตศาสตร์ ต้องจ่ายต่างหาก 70,000เยน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาละ 35,000เยน)

คอร์ส 1.5 ปีเตรียมศึกษาต่อ

เทอมที่ 1
ตุลาคม – มีนาคม
เทอมที่ 2
เมษายน – กันยายน
เทอมที่ 3
ตุลาคม – มีนาคม
ชื่อคอร์สภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อB
(หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา)
วีซ่าวีซ่านักเรียนต่างชาติ
(2 ปี)
จำนวนชั่วโมงเรียน
(วิชาบังคับ)
440ชั่วโมง
(ภาษาญี่ปุ่น)
1,000ชั่วโมง
(ภาษาญี่ปุ่น・สังคมปัจจุบัน・ภาษาอังกฤษ)
ระดับระดับกลางเทอมต้น
(ภาษาญี่ปุ่น)
ระดับกลางเทอมปลาย
(เตรียมศึกษาต่อ)
ระดับสูง
(เตรียมศึกษาต่อ)
ค่าเรียน1,170,000เยน
(หากเลือกเรียนคณิตศาสตร์ ต้องจ่ายต่างหาก 70,000เยน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาละ 35,000เยน)

คอร์ส 2 ปี เตรียมศึกษาต่อ

เทอมที่ 1
เมษายน – กันยายน
เทอมที่ 2
ตุลาคม – มีนาคม
เทอมที่ 3
เมษายน – กันยายน
เทอมที่ 4
ตุลาคม – มีนาคม
ชื่อคอร์สภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานAภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อA
(หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา)
วีซ่าวีซ่านักเรียนต่างชาติ
(1 ปี 3 เดือน)
ต่อวีซ่านักเรียนต่างชาติ
(1 ปี)
จำนวนชั่วโมงเรียน
(วิชาบังคับ)
440ชั่วโมง
(ภาษาญี่ปุ่น)
440ชั่วโมง
(ภาษาญี่ปุ่น)
1,000ชั่วโมง
(ภาษาญี่ปุ่น・สังคมปัจจุบัน・ภาษาอังกฤษ)
ระดับระดับต้น
(ภาษาญี่ปุ่น)
ระดับกลางเทอมต้น
(ภาษาญี่ปุ่น)
ระดับกลางเทอมปลาย
(เตรียมศึกษาต่อ)
ระดับสูง
(เตรียมศึกษาต่อ)
ค่าเรียน700,000เยน820,000เยน
(หากเลือกเรียนคณิตศาสตร์ ต้องจ่ายต่างหาก 70,000เยน
ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาละ 35,000เยน)

ตารางเรียนรายสัปดาห์ของคอร์สศึกษาต่อ

คอร์ส 1 ปี เตรียมศึกษาต่อทุกเทอม คอร์ส1.5 ปีเตรียมศึกษาต่อเทอมที่2 และ 3 「คอร์ส 2 ปี เตรียมศึกษาต่อ เทอมที่ 3 และ 4 จะใช้ตารางเรียนนี้

จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์
19:00-9:50ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น
29:55-10:45
310:55-11:45ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น
411:50-12:40
514:00-14:50เหตุการณ์ญี่ปุ่น
เม.ย. – ก.ย.
คันจิคณิตแผนวิทย์
(วิชาเลือก)
เม.ย. – พ.ย.
คณิตแผนศิลป์
(วิชาเลือก)
เม.ย. – พ.ย.
ภาษาอังกฤษ
เม.ย. – ธ.ค.
614:55-15:45สังคมปัจจุบัน
เม.ย. – ก.ค.
715:50-16:40ชีวะ
(วิชาเลือก)
เม.ย. – พ.ย.
ชี้แนะรายบุคคลเคมี
(วิชาเลือก)
เม.ย. – พ.ย.
ฟิสิกส์
(วิชาเลือก)
เม.ย. – พ.ย.
16:40-ชี้แนะรายบุคคลชี้แนะรายบุคคลชี้แนะรายบุคคลชี้แนะรายบุคคล

ตำราเรียนที่ใช้

ในชั้นเรียนระดับกลางจะใช้ตำรา「中級を学ぼう」、「文化中級日本語」、「トピックによる日本語総合演習中級前期・中級後期」、「読むトレーニング日本留学試験対応」、「聴くトレーニング日本留学試験対応」、「毎日の聞き取り50日」เป็นต้น ในระดับสูงจะใช้ตำรา「中級から上級への日本語」、「どんな時どう使う日本語表現文型500」、「トピックによる日本語総合演習上級」、「留学生のための時代を読み解く上級日本語」 เป็นต้น และนอกจากจะยังมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีในชีวิตประจำวันอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ นิยาย เรียงความ ต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทางโรงเรียนตระหนักเสมอว่าเราจะต้องทำให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น ไม่ใช่แค่เรียนภาษาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

จุดเด่นของ ห้องเรียนเพื่อเตรียมศึกษาต่อ

  • เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้พร้อมสำหรับการสอบผ่านข้อสอบ JLPT ระดับ N1 และสามารถทำคะแนนสอบEJU ได้คะแนนสูง เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบเข้าปริญญาตรี หรือปริญญาโทมหาวิทยาลัยชื่อดังได้
  • ในการเรียนวิชา「เหตุการณ์ญี่ปุ่น」และ「สังคมปัจจุบัน」 จะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับข้อสอบวิชา「วิชาสังคม」ที่จะต้องสอบในการสอบ EJUให้เป็นอย่างดีด้วย (สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อปริญญาโท จะมีการสอนวิธีการอ่านวิทยานิพนธ์ด้วย)
  • 「ภาษาอังกฤษ」เป็นวิชาบังคับ จะมีการแบ่งห้องตามความสามารถ และมีการเตรียมสอบโทเฟลด้วย
  • 「คณิตศาสตร์」(สายศิลป์・สายวิทย์)  (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)นั้นจะมีอาจารย์ประจำของโรงเรียนJET เป็นผู้สอนนักเรียนสามารถสอบถามจุดที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา
  • 「คันจิ」จะมีการแบ่งห้องตามระดับที่เหมาะสม โดยแบ่งห้องไม่เหมือนกับห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น และมีการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1ครั้ง
  •  การฝึกซ้อมสัมภาษณ์ จะมีการสอนอย่างจริงจังเป็นรายบุคคล โดยอาจารย์ประจำชั้น
  • ในการสอนการเขียน「แผนการวิจัย」ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเรียนที่จะสอบเข้าปริญญาโท อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
  • จะมีการรวมกลุ่มนักเรียนที่ต้องการจะเข้าเรียนในระดับปริญญาโท เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และจะมีการจัด 「งานนำเสนอแผนการวิจัย」ขึ้นภายในโรงเรียนปีละ 2 ครั้ง
  •  มีการเชิญรุ่นพี่ ที่เรียนในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาพูดคุย งานถามตอบเรื่องศึกษาต่อ และยังมีการเชิญนักเรียนชาวญี่ปุ่นมาพบปะสังสรรค์ และพาไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย