คอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียง โดยในคอร์สนี้ไม่เพียงแต่จะมีการเตรียมตัวสำหรับการสอบ EJU และ JLPT N1 เท่านั้น แต่ยังมีการเตรียมตัวให้นักเรียนพร้อมสำหรับการสอบทุกๆด้านอีกด้วย นอกจากวิชาภาษาญี่ปุ่น ยังมีวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)อีกด้วย

นอกจากนั้นยังมีการสอนเขียนแผนการวิจัยซึ่งเป็นงานที่ต้องทำสำหรับการสมัครสอบ รวมถึงการสอนการสอบสัมภาษณ์ด้วย ซึ่งการเตรียมพร้อมทุกด้านจะมีการสอนเป็นขั้นตอนอย่างละเอียด

【ระบบการเรียนเตรียม】
ในการจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นนั้นมีเงื่อนไขว่าต้องผ่านการเรียนในโรงเรียนเป็นระยะเวลา 12 ปี แต่ว่ามีบางประเทศสามารถเรียนจบม.ปลายได้ภายใน 10 หรือ 11 ปี ดังนั้นตามเงื่อนไขแล้วนักเรียนที่มาจากประเทศเหล่านี้จะไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้
แต่ว่าหากนักเรียนที่มาจากประเทศดังกล่าวจบคอร์สเตรียมจากโรงเรียนที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรับรองให้เป็นโรงเรียนเตรียมก็จะได้รับสิทธิ์ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
โรงเรียน JET มีคอร์สที่ได้รับการรับรองให้เป็นคอร์สเตรียมคือ คอร์สเตรียมศึกษาต่อ 1 ปี(ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ A) ซึ่งจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายนของทุกปี และคอร์สเตรียมศึกษาต่อ 1.5 ปี(ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ B)

คอร์ส 1 ปีเตรียมศึกษาต่อ

เทอมที่ 1
เมษายน – กันยายน
เทอมที่ 2
ตุลาคม – มีนาคม
ชื่อคอร์สภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อA
(หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา)
วีซ่าวีซ่านักเรียนต่างชาติ
(1 ปี 3 เดือน)
จำนวนชั่วโมงเรียน
(วิชาบังคับ)
1,000ชั่วโมง
(ภาษาญี่ปุ่น・สังคมปัจจุบัน・ภาษาอังกฤษ)
ระดับระดับกลาง
(เตรียมศึกษาต่อ)
ระดับสูง
(เตรียมศึกษาต่อ)
ค่าเรียน820,000เยน
(หากเลือกเรียนคณิตศาสตร์ ต้องจ่ายต่างหาก 70,000เยน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาละ 35,000เยน)

คอร์ส 1.5 ปีเตรียมศึกษาต่อ

เทอมที่ 1
ตุลาคม – มีนาคม
เทอมที่ 2
เมษายน – กันยายน
เทอมที่ 3
ตุลาคม – มีนาคม
ชื่อคอร์สภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อB
(หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา)
วีซ่าวีซ่านักเรียนต่างชาติ
(2 ปี)
จำนวนชั่วโมงเรียน
(วิชาบังคับ)
440ชั่วโมง
(ภาษาญี่ปุ่น)
1,000ชั่วโมง
(ภาษาญี่ปุ่น・สังคมปัจจุบัน・ภาษาอังกฤษ)
ระดับระดับกลางเทอมต้น
(ภาษาญี่ปุ่น)
ระดับกลางเทอมปลาย
(เตรียมศึกษาต่อ)
ระดับสูง
(เตรียมศึกษาต่อ)
ค่าเรียน1,170,000เยน
(หากเลือกเรียนคณิตศาสตร์ ต้องจ่ายต่างหาก 70,000เยน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาละ 35,000เยน)

คอร์ส 2 ปี เตรียมศึกษาต่อ

เทอมที่ 1
เมษายน – กันยายน
เทอมที่ 2
ตุลาคม – มีนาคม
เทอมที่ 3
เมษายน – กันยายน
เทอมที่ 4
ตุลาคม – มีนาคม
ชื่อคอร์สภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานAภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อA
(หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา)
วีซ่าวีซ่านักเรียนต่างชาติ
(1 ปี 3 เดือน)
ต่อวีซ่านักเรียนต่างชาติ
(1 ปี)
จำนวนชั่วโมงเรียน
(วิชาบังคับ)
440ชั่วโมง
(ภาษาญี่ปุ่น)
440ชั่วโมง
(ภาษาญี่ปุ่น)
1,000ชั่วโมง
(ภาษาญี่ปุ่น・สังคมปัจจุบัน・ภาษาอังกฤษ)
ระดับระดับต้น
(ภาษาญี่ปุ่น)
ระดับกลางเทอมต้น
(ภาษาญี่ปุ่น)
ระดับกลางเทอมปลาย
(เตรียมศึกษาต่อ)
ระดับสูง
(เตรียมศึกษาต่อ)
ค่าเรียน700,000เยน820,000เยน
(หากเลือกเรียนคณิตศาสตร์ ต้องจ่ายต่างหาก 70,000เยน
ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาละ 35,000เยน)

ตารางเรียนรายสัปดาห์ของคอร์สศึกษาต่อ

คอร์ส 1 ปี เตรียมศึกษาต่อทุกเทอม คอร์ส1.5 ปีเตรียมศึกษาต่อเทอมที่2 และ 3 「คอร์ส 2 ปี เตรียมศึกษาต่อ เทอมที่ 3 และ 4 จะใช้ตารางเรียนนี้

จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์
19:00-9:50ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น
29:55-10:45
310:55-11:45ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น
411:50-12:40
514:00-14:50เหตุการณ์ญี่ปุ่น
เม.ย. – ก.ย.
คันจิคณิตแผนวิทย์
(วิชาเลือก)
เม.ย. – พ.ย.
คณิตแผนศิลป์
(วิชาเลือก)
เม.ย. – พ.ย.
ภาษาอังกฤษ
เม.ย. – ธ.ค.
614:55-15:45สังคมปัจจุบัน
เม.ย. – ก.ค.
715:50-16:40ชีวะ
(วิชาเลือก)
เม.ย. – พ.ย.
ชี้แนะรายบุคคลเคมี
(วิชาเลือก)
เม.ย. – พ.ย.
ฟิสิกส์
(วิชาเลือก)
เม.ย. – พ.ย.
16:40-ชี้แนะรายบุคคลชี้แนะรายบุคคลชี้แนะรายบุคคลชี้แนะรายบุคคล

ตำราเรียนที่ใช้

ในชั้นเรียนระดับกลางจะใช้ตำรา「中級を学ぼう」、「文化中級日本語」、「トピックによる日本語総合演習中級前期・中級後期」、「読むトレーニング日本留学試験対応」、「聴くトレーニング日本留学試験対応」、「毎日の聞き取り50日」เป็นต้น ในระดับสูงจะใช้ตำรา「中級から上級への日本語」、「どんな時どう使う日本語表現文型500」、「トピックによる日本語総合演習上級」、「留学生のための時代を読み解く上級日本語」 เป็นต้น และนอกจากจะยังมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีในชีวิตประจำวันอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ นิยาย เรียงความ ต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทางโรงเรียนตระหนักเสมอว่าเราจะต้องทำให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น ไม่ใช่แค่เรียนภาษาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

จุดเด่นของ ห้องเรียนเพื่อเตรียมศึกษาต่อ

  • เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้พร้อมสำหรับการสอบผ่านข้อสอบ JLPT ระดับ N1 และสามารถทำคะแนนสอบEJU ได้คะแนนสูง เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบเข้าปริญญาตรี หรือปริญญาโทมหาวิทยาลัยชื่อดังได้
  • ในการเรียนวิชา「เหตุการณ์ญี่ปุ่น」และ「สังคมปัจจุบัน」 จะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับข้อสอบวิชา「วิชาสังคม」ที่จะต้องสอบในการสอบ EJUให้เป็นอย่างดีด้วย (สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อปริญญาโท จะมีการสอนวิธีการอ่านวิทยานิพนธ์ด้วย)
  • 「ภาษาอังกฤษ」เป็นวิชาบังคับ จะมีการแบ่งห้องตามความสามารถ และมีการเตรียมสอบโทเฟลด้วย
  • 「คณิตศาสตร์」(สายศิลป์・สายวิทย์)  (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)นั้นจะมีอาจารย์ประจำของโรงเรียนJET เป็นผู้สอนนักเรียนสามารถสอบถามจุดที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา
  • 「คันจิ」จะมีการแบ่งห้องตามระดับที่เหมาะสม โดยแบ่งห้องไม่เหมือนกับห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น และมีการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1ครั้ง
  •  การฝึกซ้อมสัมภาษณ์ จะมีการสอนอย่างจริงจังเป็นรายบุคคล โดยอาจารย์ประจำชั้น
  • ในการสอนการเขียน「แผนการวิจัย」ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเรียนที่จะสอบเข้าปริญญาโท อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
  • จะมีการรวมกลุ่มนักเรียนที่ต้องการจะเข้าเรียนในระดับปริญญาโท เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และจะมีการจัด 「งานนำเสนอแผนการวิจัย」ขึ้นภายในโรงเรียนปีละ 2 ครั้ง
  •  มีการเชิญรุ่นพี่ ที่เรียนในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาพูดคุย งานถามตอบเรื่องศึกษาต่อ และยังมีการเชิญนักเรียนชาวญี่ปุ่นมาพบปะสังสรรค์ และพาไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย