日本語 English 한글 中國語 ภาษาไทย Bahasa Indonesia Français
 
 
  Japanese version only  
  Japanese version only Japanese version only Japanese version only JET Blog JET Blog  
 

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นJET

1. คอร์ส

คอร์ส เริ่มเรียน กลุ่มวิชา และ ระดับ
คอร์ส 1 ปี
เพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี- ป.โท
เม.ย. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ A (ระดับกลาง~สูง)
คอร์ส 1.5 ปี
เพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี- ป.โท
ต.ค. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ B (ระดับกลาง~สูง)
คอร์ส 2 ปี
เพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี- ป.โท
เม.ย. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน A (ระดับต้น~กลาง)
→กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ A (ระดับกลาง~สูง)
คอร์ส 1 ปี
ภาษาญี่ปุ่น
เม.ย. หรือ ต.ค. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน A หรือ B
 (ระดับต้น~กลาง~สูง)
 

2. จำนวนรับ

150 คน(คอร์สเตรียมศึกษาต่อ 56 คนและ คอร์สภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 94 คน)
 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

You must satisfy at least one among the three conditions below.
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระบบ 12 ปีจากต่างประเทศ
2) เป็นผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
3) เป็นผู้ที่ทางโรงเรียนเห็นว่ามีความสามารถที่จะเรียนได้เทียบเท่ากับผู้มีคุณสมบัติข้างต้น
※ ทางโรงเรียนไม่รับนักเรียนจากบางประเทศ กรุณาสอบถามก่อนจะสมัคร
 

4. เอกสารสำหรับการสมัคร

(กรุณาเตรียมเอกสารที่จำเป็นในข้อ A และในข้อ B ให้พร้อมโดยในข้อ B ให้เตรียมเฉพาะกลุ่มที่ตรงกับตัวเอง)A. เอกสารของผู้สมัคร
1) ใบสมัคร(ใช้แบบฟอร์มที่ได้รับจากโรงเรียน) 1ชุด
2) ประวัติส่วนตัว(ใช้แบบฟอร์มที่ได้รับจากโรงเรียน) 1ชุด
3) ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองการจบการศึกษาจากสถาบันที่จบล่าสุด(ตัวจริง) 1ชุด
4) ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาล่าสุดทุกเทอม 1ชุด
5) สำเนาพาสปอร์ต 1ชุด
6) รูปถ่าย(4㎝×3㎝)(ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) 7รูป


B. เอกสารรับรองความสามารถในการชำระค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
a.กรณีพ่อแม่ในประเทศจะโอนเงินข้ามประเทศมาให้
1) สเตทเมนท์บัญชีชื่อผู้โอนเงิน(ตัวจริง) 1ชุด
2) ใบรับรองว่าจะสนับสนุนการเงิน(ใช้แบบฟอร์มของโรงเรียน) 1ชุด
3) เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้ออกค่าใช้จ่าย
(ทะเบียนบ้าน、หรือสูติบัติตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรอง)
1ชุด
4) เอกสารแสดงอาชีพและรายได้ทั้งปีของผู้โอนเงิน 1ชุด
 
b.กรณีมาเรียนด้วย「เงินตัวเอง」(เฉพาะนักเรียนที่มีประวัติการทำงานพอสมควร)
1) สเตทเมนท์บัญชีชื่อผู้สมัคร(ตัวจริง) 1ชุด
2) เอกสารแสดงอาชีพและรายได้ทั้งปีของผู้สมัคร 1ชุด
 
c.กรณีญาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน
1) ใบรับรองว่าจะสนับสนุนการเงิน(ใช้แบบฟอร์มของโรงเรียน) 1ชุด
2) ใบรับรองการเสียภาษีที่มีการระบุรายได้ทั้งปี (ออกให้โดยที่ว่าการอำเภอ) 1ชุด
3) สเตทเมนท์บัญชีชื่อผู้สนับสนุนทางการเงิน 1ชุด
4) ใบรับรองความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร 1ชุด
5) เอกสารรับรองการทำงาน 1ชุด
6) เอกสารแสดงตัว 1ชุด

# นักเรียนที่สมัครจากบางประเทศ (อินโดนีเชีย และอื่นๆ) นอกจากเอกสารข้างต้น อาจต้องมีการส่งเอกสารเพิ่มเติม

5. วิธีการสมัคร (เลือกเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง)

You can apply by one of the three ways below: 
a) ผู้สนับสนุนการเงิน หรือผู้สมัครส่งเอกสารสำหรับการสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร 20,000 เยนที่โรงเรียน
b) โอนเงินค่าสมัคร 20,000 เยนเข้าบัญชีธนาคารของ โรงเรียนและส่งเอกสารสมัครเรียนมาที่โรงเรียน โดยส่ง เป็นจดหมายลงทะเบียน
(เงินค่าธรรมเนียมธนาคารนั้นมิได้รวมอยู่ในเงินค่าสมัครให้ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบ)
c)  ผู้สมัครส่งเอกสารที่สำนักงานที่ทางโรงเรียนกำหนด
 

6.ช่วงเวลารับสมัคร


นักเรียนที่จะเข้าเรียนในเดือน เม.ย. 2022 : สมัครได้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2021 - 15 พ.ย. 2021
นักเรียนที่จะเข้าเรียนในเดือน ต.ค. 2022 : สมัครได้ตั้งแต่ 7 มี.ค. 2022 - 16 พ.ค. 2022
 

7.การพิจารณา

ทางโรงเรียนจะพิจารณาจากเอกสารที่ส่งมาพร้อมค่าสมัคร 20,000 เยนแล้วจะแจ้งว่านักเรียนผ่านการพิจารณาหรือไม่ หากนักเรียนผ่านการพิจารณาทางโรงเรียนจะออกใบอนุญาตเข้าเรียนให้ และให้นักเรียนชำระค่าเข้าเรียน แต่ว่าหากนักเรียนยกเลิกการเข้าเรียนหลังได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนแล้ว จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร และค่าเข้าเรียนที่ชำระแล้วโดยเด็ดขาด

 

8.การตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะรวบรวมเอกสารส่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูล สำหรับการออกใบรับรองเพื่อไปทำวีซ่านักเรียนต่างชาติ

เมื่อผลการตรวจสอบออกมาแล้ว และนักเรียนได้รับใบแจ้งว่าได้รับการรับรองให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว นักเรียนต้องชำระค่าเล่าเรียนปีแรกพร้อมกับค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียน และค่าประกัน (12,000 เยน) เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะได้รับใบรับรองจริงๆ

นักเรียนที่จะเข้าเรียนเดือนเม.ย. จะได้รับผลช่วงปลายเดือน ก.พ. และนักเรียนที่จะเข้าเรียนเดือน ต.ค. จะได้รับผลช่วงปลายเดือน ส.ค.

 

 

9.การเตรียมการก่อนถึงกำหนดเข้าเรียน

ผู้ที่ได้รับ「ใบรับรองให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่น」จะต้องนำไปยื่นขอวีซ่าที่ สถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่น (หรือสถานกงศุล) และทำการยื่นเรื่องเพื่อขอออกนอกประเทศ

 

10.การชำระเงิน(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ค่าสมัครคัดเลือก 20,000 yen จ่ายตอนสมัครกับทางโรงเรียน
ค่าเข้าศึกษา 50,000 เยน จ่ายตอนได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษา
ค่าเล่าเรียน คอร์สภาษาญี่ปุ่น 1 ปี
(วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานA/B)
670,000 เยน
(กรณีแบ่งชำระ)
เทอม1 335,000 เยน เทอม2 335,000 เยน
จ่ายตอนได้รับใบแจ้งว่าได้รับการรับรองให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
คอร์ส 1 ปีเตรียมศึกษาต่อ
(วิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ A)
780,000 เยน
(กรณีแบ่งชำระ)
เทอม1 390,000 เยน เทอม2 390,000 เยน
คอร์ส 1.5 ปีเตรียมศึกษาต่อ
(วิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ B)
1,115,000 เยน
(กรณีแบ่งชำระ)
เทอม1 335,000 เยน
เทอม2 390,000เยน เทอม3 390,000เยน
คอร์ส 1 ปีเตรียมศึกษาต่อ
(วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานA และวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ A)
1,450,000 เยน
(กรณีแบ่งชำระ)
เทอม1 335,000 เยน
เทอม2 335,000 เยน
เทอม3 390,000 เยน เทอม4 390,000 เยน
วิชาเลือก คณิตศาสตร์  66,000 เยน
ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิชาละ 33,000 เยน
หลังจากเข้าเรียนแล้วค่อยจ่ายตอนลงทะเบียน
 
-ข้อควรระวัง-
1) ตามกฏทางโรงเรียนจะเรียกเก็บค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนคอร์สเลยครับ แต่ว่ากรณีที่นักเรียนจะแบ่งชำระนักเรียนจะต้องชำระค่าเรียนเทอมเมษายน ภายในวันที่ 1 มีนาคม และชำระค่าเทอมตุลาคม ภายในวันที่1 กันยายน
2) เงินที่ชำระแล้วโดยพื้นฐานไม่สามารถขอคืนได้ ทั้งนี้หากมีเหตุผลตามเงื่อนไขด้านล่างจะพิจารณาการคืนเงิน

(1) ก่อนการเข้ารับการศึกษา มีเหตุจำเป็นต้องลาออก จะคืนเงินให้เฉพาะค่าเล่าเรียน (ค่าสมัครคัดเลือกและค่าเข้าศึกษาไม่คืนให้)

(2) กรณีที่ทางการญี่ปุ่นไม่พิจารณาออกวีซ่าให้ โรงเรียนจะดำเนินการคืนเงินค่าเข้าศึกษา

(3) หลังจากการเข้ารับการศึกษาแล้วมีเหตุจำเป็นต้องลาออกกลางคัน เงินค่าเรียนเทอมถัดไป จะได้รับการคืน

3) ค่าหนังสือเรียนนักเรียนต้องจ่ายเองตามจริง(ค่าตำรา และเอกสารประกอบการสอน ปีละประมาณ 10,000-20,000เยน)
 

11. วิธีการโอนเงิน

ธนาคาร : Mizuho Bank Ltd.
( Ikebukuro Nishiguchi Branch, Tokyo)
Swift code : MHCBJPJT
หมายเลขบัญชี : 2922509
ชื่อบัญชี : JET Nihongo Gakko (JET日本語学校)

 (กรณีโอนเงินจากภายในประเทศญี่ปุ่น ชื่อบัญชีอาจจะเป็น SHIBANAGA KOKUSAI GAKUEN )

ที่อยู่ : 7-8-9 Takinogawa, Kita-ku, Tokyo, JAPAN
Post Code114-0023 
โทรศัพท์ : +81-3-3916-2101
FAX : +81-3-3916-5333

1) ตอนโอนเงินกรุณาโอนโดยใช้ชื่อผู้สมัคร
2) นักเรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอนเอง
3) กรณีที่นักเรียนโอนเงินจากธนาคารที่ไม่มีข้อตกลงกับธนาคารมิสึโฮะ เงินที่โอนมาอาจจะถูกหักค่าธรรมเนียมมากกว่าปกติ หากเงินที่โอนมาไม่พอ ทางโรงเรียนจะเรียกเก็บจากนักเรียนหลังจากที่เข้ามาเรียนแล้ว

  : Flywire
กรุณาทำเรื่องการจ่ายเงินตามลิงค์ด้านล่างนี้
URL : https://www.flywire.com/pay/jet-academy/
สอบถามเพิ่มเติม : +1-800-346-9252(เบอร์โทรฟรีจากประเทศอเมริกา )
: +81-50-5846-6695(เบอร์โทรประเทศญี่ปุ่น )
 
1) ไม่สามารถใช้งานกรณีการโอนเงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
2) จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน Flywire (ตอนลงทะเบียนกรุณากรอกข้อมูลโดยใส่ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) เลขรหัสขออนุญาติเข้าศึกษาต่อ(หรือรหัสนักศึกษา)ให้ถูกต้อง หลังจากลงทะเบียนเสร็จ สามารถใช้จ่ายเงินในครั้งต่อไปได้)
TOP